Nieuws

Home » Nieuws

Geslaagde informatiebijeenkomst voor bewoners

by Marloes

Maandag 18 maart jl. was er een informatiebijeenkomst voor bewoners die aan dit project mee willen doen.
De avond was verdeeld in een aantal onderwerpen. Na de openingswoorden van de Groninger wethouder Jan Seton kwamen de bewoners zelf aan bod. Mensen vertelden waarom het hen leuk lijkt om mee te doen. De motieven bleken best nog wel te verschillen. Ook lichtten de partners toe waarom ze het project steunen. Veel vragen gingen over de slimme meter en de privacy. Uiteraard werd er uitleg gegeven over het project zelf in het algemeen, en over het onderzoek in het bijzonder. De planning werd getoond en na afloop zijn door de onderzoeksleider met alle(!) aanwezige bewoners al afspraken gemaakt voor het nulmeting-interview. Wat opviel was het enthousiasme waarmee bewoners en partners ook na afloop in informele sfeer napraatten. Bent u er niet bij geweest, maar wilt u toch weten wat er zoal is besproken, dan kunt u hier de powerpoint bekijken.

Schermafbeelding 2013-03-19 om 14.23.30

Persbericht, Groningse huishoudens besparen slim energie!

by Marloes

Groningse huishoudens besparen slim energie! 

De gemeente Groningen heeft samen met de Hanzehogeschool Groningen, Enexis, Target Holding en een vijftal Woningcorporaties een innovatieproject opgezet rondom slimme energiemeters. De bedoeling is om duizend huishoudens zo veel mogelijk energie te laten besparen door hun energiegedrag te beïnvloeden. Drie regionale bedrijven, EnerGQ, Metsens en iNRG/Get There, zullen in het project verschillende toepassingen ontwikkelen die het energieverbruik van bewoners verminderen. Onderzoekers en studenten van de Hanzehogeschool doen onderzoek bij de huishoudens om de resultaten van verschillende toepassingen die de bedrijven ontwerpen te vergelijken.

Het project begint met veertig geselecteerde huishoudens, die een slimme toepassing en een nieuwe energiemeter krijgen. Daarbij ontvangen dertig huishoudens een nieuwe energiemeter en een technologische toepassing (de “experimentele groep”) en tien huishoudens alleen een nieuwe energiemeter (de “controlegroep”). De drie bedrijven willen met verschillende toepassingen het energieverbruik bij de huishoudens inzichtelijk maken en zodoende het gedrag van de deelnemers beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat door aanpassing van het gedrag besparingen tot dertig procent mogelijk zijn. Studenten en onderzoekers van de Hanzehogeschool zullen de toegepaste technologie door middel van metingen, enquêtes en interviews onderzoeken op effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid.

De gemeente Groningen heeft in 2011 het initiatief genomen voor het project ‘1000 slimme huishoudens’. Dit vanuit de ambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Energiebesparing levert een grote bijdrage aan deze ambitie. Daarnaast is het stimuleren van de kenniseconomie – en daarmee de werkgelegenheid in de stad – één van de speerpunten van zowel het huidige economische beleid (G-kracht) als het Akkoord van Groningen. Het kennisproject “1000 Slimme Huishoudens” wordt door een coalitie van de Hanzehogeschool, bedrijven, woningbouwcoöperaties en kennispartijen uitgevoerd. De gemeente Groningen maakt dit project mede mogelijk door een co-financieringsbijdrage van € 111.000 vanuit het co-financieringsfonds .

Het Co-financieringsfonds is bedoeld voor projecten op het terrein van energie en healthy ageing, gericht op de overdracht van kennis naar bedrijven en/of gericht op het verzilveren van kennis via (techno)starters. Het co-financieringsfonds draagt bij aan:
- de versterking van het energie- en healthy ageing cluster;
- versterking van de Groningse economie;
- directe en indirecte werkgelegenheidsgroei;
- de versterking van het imago van Groningen als kennis/innovatiestad betreffende de thema’s energie en healthy ageing en levert zo een bijdrage aan het aantrekken van bedrijven en talentvolle studenten en kenniswerkers.

 

Twee pilots testen of slimme meter werkelijk energieverbruik vermindert

by Marloes

8 March 2013

GRONINGEN (Energeia) - De stichting Natuur en Milieu is samen met netbeheerders Liander en Enexis op 1 maart begonnen met een energiebesparingspilot op basis van de slimme meter. Ook door de gemeente Groningen is onlangs een besparingsproject opgezet rondom slimme meters, in samenwerking met Hanze Hogeschool, Enexis, Target Holding en vijf woningcorporaties. In de proefprojecten wordt gekeken of gebruik van de slimme meter en daaraan gekoppelde systemen veranderingen in het verbruiksgedrag veroorzaken.

De markt voor ‘verbruiksmanagers’, systemen die het energieverbruik monitoren en beïnvloeden (dat laatste is althans de bedoeling), groeit hard. De aanname is dat zulke systemen besparing te weeg brengen, en om die aanname te testen gaan nu dus twee pilots van start die moeten aantonen wat de effecten zijn van verschillende systemen.

Spaarperen
In het project van Liander, Enexis en Natuur en Milieu -getiteld Goeie Peer- registreren deelnemers hun energieverbruik online met behulp van een slimme meter. De energie die bespaard wordt (ten opzichte van het gemiddelde verbruik van de woning in de afgelopen drie jaar), levert ‘spaarpeertjes’ op die inwisselbaar zijn voor duurzame producten. Voor 100 spaarperen koop je bijvoorbeeld een kaartspelletje over duurzaam voedsel en voor een luttele 1.250 peren heb je al een Energy Stick van Liander of Enexis die ook weer inzicht geeft in het energieverbruik.

Het eerste half jaar, dus tot 1 september, loopt de pilot met een selecte groep deelnemers, daarna kunnen alle klanten van Enexis en Liander meespelen, mits ze een slimme meter hebben laten installeren. Het Goeie Peer-project is onderdeel van een Green Deal met het ministerie van Economische Zaken (EZ).

1.000 slimme huishoudens
Het project van de gemeente Groningen en de Hanze Hogeschool heeft als uiteindelijke doel om 1.000 huishoudens zoveel mogelijk energie te laten besparen. Daarvoor worden eerst drie verschillende toepassingen getest die de slimme meter uitlezen, analyseren en terugkoppelen, en zo besparing moeten stimuleren. De regionale bedrijven EnerGQ, Metsens en iNRG/Get There leveren de toepassingen, die alle gericht zijn op gedragsverandering bij de eindgebruikers; het gaat dus om energiemonitoringssystemen, al dan niet in de vorm van een smartphone-app.

Het project begint met veertig huishoudens, waarvan dertig één van de systemen krijgen en tien alleen een slimme meter (als controlegroep). Metingen, enquêtes en interviews moeten uitwijzen hoe succesvol de verschillende ingezette technologieën zijn in het verminderen van het energieverbruik. De testperiode loopt van februari 2013 tot februari 2014. Daarna volgt een ‘toepassingsfase’ waarbij de als beste geteste toepassing met een slimme meter geïnstalleerd wordt bij ongeveer 1.000 huishoudens.

Copyright©, Energeia, 2013

Flyer met informatie

by Marloes

flyer

Kik hier of op de afbeelding om de flyer met informatie over het project te bekijken.

 

Verschillende data

by Marloes

Maart 2013

18 maart 2013 informatiebijeenkomst voor de huurders die deelnemen aan de testfase van het project

Februari 2013
13 februari 2013 Informatiebijeenkomst deelnemers en projectpartners.

6 februari 2013 Flyeren voor het werven van de huurders is gestart.

Page 2 of 212