Eindresultaten Fase 1 en 2 bekend!

Home » Nieuws » Nieuws » Eindresultaten Fase 1 en 2 bekend!

Het project 1000 slimme huishoudens is in juni 2015 door de stuurgroep voor wat betreft de testfasen 1 en 2 als afgesloten verklaard. Alle partijen hebben veel geleerd en daar kan een eventuele vervolgfase 3 nuttig gebruik van maken.

Een bloemlezing van de projectresultaten en de conclusies:

In de van 2012 t/m 2014 uitgevoerde testfase (Fase 1 en 2) van “1000 slimme huishoudens” is via een voormeting, 2 tussentijdse metingen en een eindmeting onderzocht in hoeverre 3 EMS-bedrijven, mede in dialoog met 37 huurders van woningcorporaties, een applicatie aan de slimme energiemeter konden ontwikkelen die leidde tot energiebesparing via aangepast gedrag.

De conclusie is, dat de applicaties van EnerGQ en iNRG/Get There weliswaar een voldoende scoren en bij velen energiebewustzijn hebben vergroot, maar dat ze niet hebben geleid tot regie van huishoudens over hun energieverbruik en energiebesparing. Voorts zijn er indicaties, dat huishoudens met EMS inderdaad meer energie hebben bespaard dan die zonder EMS. De resultaten van het onderzoek in dit project lijken op onderdelen wellicht wat tegengevallen, maar zijn per saldo hoopvol. Energie Monitoring Systemen kunnen het energiebewustzijn vergroten en kunnen leiden tot energiebesparing. Echter, er zijn wat betreft de in dit onderzoek geteste systemen nog duidelijke verbeterpunten te benoemen alvorens iedereen aangeraden kan worden om een EMS aan te schaffen. Zo zou EnerGQ vooral kunnen werken aan het verschaffen van tips die aansluiten bij de situatie van de eindgebruiker. Hier zal dus gewerkt kunnen worden aan het verschaffen van ‘tailored feedback’, zodat eindgebruikers handelingsmogelijkheden aangereikt krijgen en op basis daarvan keuzes kunnen maken om energie te besparen. iNRG en GetThere zouden vooral kunnen werken aan het verbeteren van de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van de vergelijkingsdata.

De procesmatige resultaten van dit project zijn eveneens leerzaam. Zo gingen er al dingen mis bij het werven van de geschikte huishoudens en vervolgens bij het installeren van de slimme meters en bij het installeren van de gateways.Bij een grootschaliger uitrol van slimme meters en gateways zijn er dus nogal wat valkuilen te verwachten. Die zijn weliswaar vaak (niet altijd dus!) oplosbaar, maar zullen inbreuk plegen op de planning van betrokken partijen en bovendien een beroep doen op expertise en ervaring van installateurs en EMS-bedrijven.

De uniforme “killer app” lijkt dus niet te bestaan. Geen enkel EMS zal in staat zijn elk individueel huishouden te verleiden tot energiebesparing. De motivatie van de gebruiker moet namelijk voor een belangrijk deel intrinsiek zijn. Maar dan nog is het uitkijken geblazen. Gebruikers haken snel af, als data in hun ogen onbetrouwbaar lijken of een app gebruiksonvriendelijk is. En het is duidelijk, dat een laagdrempelige applicatie –zoals een mobiele app- een hogere attentiewaarde heeft. Frequente interactie tussen gebruiker en EMS-bedrijf kan veel onheil voorkómen.

De ervaringen met Fase 1 en 2 geven echter alle aanleiding tot vervolgonderzoek, zoals in feite ook al voorzien werd met Fase 3. In hoeverre is het EMS van iNRG/Get There geschikt voor buurten of dorpen die samen een energiebesparingsproject willen starten? En in hoeverre is de applicatie van EnerGQ geschikt voor deelnemers met een meer individualistische doelstelling?

Meerwaarde voor vervolgonderzoek is het inzetten op een grotere steekproefomvang. Pas dan kunnen de systemen goed en uitvoerig getest worden en is het eveneens mogelijk om de effecten van demografische factoren en psychosociale factoren mee te nemen in het onderzoek. Is het ene systeem bijvoorbeeld geschikter voor oudere, of juist jongere mensen?

Het is ook de vraag of de resultaten van het huidige onderzoek te generaliseren zijn naar andere groepen dan huurders van woningcorporaties. Ook dit kan, via een grotere steekproef, nader worden onderzocht.

Een interessante vraag voor vervolgonderzoek is ook hoe vaak en hoe lang mensen een EMS dienen te gebruiken om effectief energie te besparen en of het wellicht zo is dat bij transities binnen het huishouden (gezinsuitbreiding, nieuwe/andere apparaten) het EMS weer bekeken wordt.

Tenslotte biedt een grotere steekproef ook soelaas voor wetenschappelijk betrouwbaardere patroonherkenning en clustering van huishoudens.

Voor een vervolgproject is het ook belangrijk om de uitgangsposities van de huizen en de meterkast van tevoren in kaart te hebben gebracht, zodat de eerste fase van het traject beter verloopt.

Maak bij het werven van huishoudens zoveel mogelijk gebruik van de bottom-up aanpak. Laat huidige deelnemers als ambassadeur optreden en laat deelnemers onderling vrienden en familie aandragen.

De grootste motivatie om de app te gebruiken is voor velen het besparen van geld. Maak het gebruik van de app dus gratis, of overtuig huishoudens van het netto voordeel van een betaalde app door een “gegarandeerde” energiebesparing.

Voor een vervolgfase kan het beste worden aangehaakt bij bestaande initiatieven zoals die van Energy Sense, Enexis en de gemeente Groningen, omdat hiermee synergie kan worden geboekt.

Bovenstaande informatie is afkomstig uit gedetailleerde rapportages inzake dit project, zoals:

  • Eindrapportage Testfase 1000 slimme huishoudens (12/11/2014, dr. Carina Wiekens, senior onderzoeker Hanzehogeschool);
  • 1000 slimme huishoudens – Onderzoeksrapport/Bewijsstukken/Adviesrapport (04/07/2014, Arjen Diks, stagiair Hanzehogeschool);
  • Eindrapport inzake de analyse van de energiedata en de patroonherkenning en clustering (11/12/2014, dr. Ioannis Giotis, Sybren Jansen, Rolf Fokkens, onderzoekers Target Holding);
  • Projectrapportage 1000 slimme huishoudens Fase 1 en 2 (februari 2015, drs. Henri Haan, projectleider Hanzehogeschool)

Inhoudelijke presentaties met powerpoint over het project zijn gehouden op o.a. de bewonersavond van 18 maart 2013, Let’s Gro op 21 november 2013, Energy of Tomorrow (AEGEE) op 13 maart 2014 en Open Dag bij EnTranCe op 7 april 2014.

by Henri